Epizóda 1.: Ako netvoriť odpad

S odpadom by sa malo zaobchádzať v určitej postupnosti tak, aby to bolo čo najšetrnejšie k životnému prostrediu. Pred vyhodením by sme sa mali držať nasledovného poradia:

1.Predchádzanie vzniku odpadu – najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Preto je na prvom mieste prevencia – zamedzenie vzniku odpadu. Znižovanie množstva a škodlivosti odpadov nie je len úlohou občanov, ale aj firiem, priemyslu, inštitúcií a obcí.

2. Opätovné použitie – ak sa nepodarilo zabrániť vzniku odpadu, ďalším stupienkom je jeho opätovné použitie odpadu. Odpad, ktorý by ináč skončil na skládke, je možné čistením alebo opravou a kontrolou opätovne použiť bez akéhokoľvek iného spracovania na ten istý účel, na ktorý bol určený. Napríklad použitý toner do tlačiarne sa vyčistí, opravia sa prípadné chyby, znovu sa naplní a môže sa znovu používať v tlačiarni. Podobným prípadom sú aj zálohované vratné fľaše.

3. Recyklácia – znamená, že zo starého odpadu vyrobíme niečo nové a užitočné. Je to činnosť, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely, napr. z téglikov od jogurtu sa dajú vyrobiť lavičky. Papier je možné recyklovať len 5- až 7-krát. Materiály ako kovová konzerva a sklo je možné recyklovať prakticky donekonečna. Niektoré plasty nie je možné recyklovať, iné len 1- až 2-krát. Len zopár z nich je možné recyklovať viackrát.

4. Iné zhodnocovanie – napríklad energetické zhodnocovanie, znamená, že z odpadu sa získa energia spaľovaním. Príkladom môže byť využitie zlisovaného odpadu ako zdroja tepelnej energie pri výrobe cementu.

5. Zneškodňovanie odpadov – je taká činnosť, ktorá nespôsobuje poškodzovanie životného prostredia alebo ohrozovanie zdravia ľudí. Na Slovensku je najrozšírenejším spôsobom zneškodňovania odpadov:

a) skládkovanie (na skládkach odpadov),
b) spaľovanie odpadov.

Na skládkach sa niektoré druhy odpadov môžu rozkladať aj niekoľko tisíc rokov. Vedel/a si, že jednorazová plienka sa v prírode rozkladá až 250 rokov? Každý druh odpadu, pokiaľ skončí na skládke, je pre prírodu záťažou, niektorý menšou, iný väčšou.